• Slide show 01
  • Slide show 02
  • Slide show 01
  • Slide show 04
Ban lãnh đạo

 CHỨC NĂNG  - NHIỆM VỤ

 

* Giám đốc : Điều hành toàn bộ Công ty trên cơ sở điều lệ, quy chế họat động đã ban hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty, thay mặt HĐQT chịu trách nhiệm về các thiệt hại xảy ra của Công ty đang được bảo vệ do những sai xót của những nhân viên bảo vệ Công ty gây ra. Chỉ đạo Công ty phát triển các mục tiêu theo định hướng đi lên.

* Phó Giám đốc điều hành và đào tạo huấn luyện : Điều hành, tổ chức, sắp xếp nhân sự tại Công ty, xây dựng chương trình huấn luyện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác tuyển dụng, huấn luyện. Đảm bảo cho các nhân viên bảo vệ được trang bị những kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ bảo vệ và đạo đức, võ thuật, am hiểu về pháp luật để bảo vệ các mục tiêu được tốt.

* Phòng Hành chính - Nhân sự : Quản lý nhân sự, đảm bảo các chế độ cho cán bộ, công nhân viên Công ty (Chế độ tiền lương, khen thưởng, kỹ luật, bảo hiểm…). Duy trì Nội quy, Kỷ luật của Công ty, điều động nhân viên theo yêu cầu, nhiệm vụ, tổ chức, sắp xếp cơ cấu, quản lý hồ sơ Công ty, thực hiện các công tác thư ký, hành chính, văn phòng, nghiên cứu soạn thảo các văn bản mang tính pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty.

* Phòng Đào tạo – Huấn luyện : Tuyển dụng nhân viên sắp xếp theo chương trình huấn luyện, phối hợp với Phòng Hành chính – Nhân sự điều động nhân viên đến làm việc tại các mục tiêu bảo vệ.

* Phòng An toàn mục tiêu : Xây dựng phương án bảo vệ, kiểm tra, kiểm soát các mục tiêu, hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ cho bảo vệ nhằm đảm bảo sự an toàn cho các mục tiêu.

* Phòng Kinh doanh : Chủ động họat động phát triển kinh doanh, khai thác Khách hàng, thực hiện công tác đối ngoại (giao tiếp với chủ hàng), quản bá hình ảnh của Công ty đến với Khách hàng và là cầu nối giữa Khách hàng với Công ty.

* Chỉ huy trưởng mục tiêu : Quản lý các mục tiêu được phân công, thường xuyên có mặt tại mục tiêu để hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi vấn đề xảy ra tại mục tiêu mình phụ trách, phối hợp chặt chẽ với đội tuần tra cơ động để giải quyết các vấn đề xảy ra tại mục tiêu nếu có.

Lập biên bản các vụ việc xảy ra tại mục tiêu và kịp thời báo cáo về Phòng An toàn mục tiêu, Phòng Hành chính nhân sự của Công ty để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Thường xuyên năm bắt tình hình tại mục tiêu, quan tâm, động viên, nhắc nhở nhân viên bảo vệ. Nếu nhân viên có khả năng, vướng mắc và đề xuất thì báo cáo về Công ty để có hướng giải quyết. Giải quyết các vấn đề nghiệp vụ thuộc công tác bảo vệ như : Bảo vệ hiện trường, lập biên bản để điều tra, xác minh kết luận các vụ việc đề xuất biện pháp giải quyết và biện pháp phòng ngừa. Duy trì mối quan hệ giao tiếp tốt với đơn vị chủ quản, phối hợp với đơn vị chủ quản, với cơ quan Công an địa phương giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ xảy ra tại mục tiêu nhằm bảo vệ mục tiêu được an toàn. Phân công lịch trực hàng tuần, tháng cho nhân viên bảo vệ, theo dõi, giám sát và thực hiện chấm công hàng tháng cho nhân viên. Tổ chức các cuộc họp định ký hàng tuần, tháng tại mục tiêu. Đại diện cho nhân viên bảo vệ để nhận các chế độ, chính sách hàng tháng (tiền, công cụ hỗ trợ…) và giao lại cho nhân viên theo quy định của Công ty. Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của Công ty trang bị phục vụ Khách hàng.

* Ca trưởng mục tiêu : Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tại mục tiêu trong Ca trực của mình. Quản lý nhân viên trong Ca trực, thực hiện đúng các nhiệm vụ được giao. Có trách nhiệm bàn giao cho Ca trưởng Ca sau về tình hình trong Ca trực của mình và công cụ hỗ trợ, phương tiện hoạt động. Giúp Ca sau nắm bắt và thực hiện tốt công việc bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn mục tiêu.

* Đội cơ động : Giúp Lãnh đạo Công ty và Lãnh đạo các Phòng kiểm tra việc chấp hành Nội quy, Kỷ luật của nhân viên. Truyền đạt những chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty tới các mục tiêu để thực hiện kịp thời.

Nhanh chóng hỗ trợ các mục tiêu khi có sự cố hoặc các sự việc phát sinh (đánh nhau tại mục tiêu, thiếu nhân viên bảo vệ..).

Là cầu nối giữa Lãnh đạo Công ty với nhân viên bảo vệ làm việc tại các mục tiêu.